20 July 2024

takhat sri harimandir ji patna sahib live